องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว

 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการ   ตำบลหนองไทร   อำเภอด่านขุนทด      จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                    
                       ------------------------------------
           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา  จำนวน  1 โครงการ    
รายละเอียดดังนี้
  1. โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร  ตำบลหนองไทร   อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
         รายละเอียดดังนี้
           - ขนาดยาว  154.00  เมตร สูง 2.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลงที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร  กำหนด  ระยะเวลาดำเนินการ  60 วัน
                                              ราคากลาง  395,000.00 บาท (-สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้     
           1. เป็นนิติบุคคล   หรือบุคคลธรรมดา   ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
           2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น   ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
          3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า   197,500.00 บาท 
            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง   ในวันที่    16   พฤษภาคม  2557   ระหว่างเวลา   09.30  น. เป็นต้นไป
ณ    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรโดยเจ้าหน้าที่จะนำไปดูสถานที่ก่อสร้างและทางองค์การบริหาร                 ส่วนตำบล   จะถือว่าได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาดีแล้ว   ขณะทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้
           กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2557 ถึง วันที่  20  พฤษภาคม  2557  ระหว่างเวลา  08.30 น.    ถึง  16.30  น. (ในวันเวลาราชการ) โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ได้กำหนดสถานที่ยื่นซองดังต่อไปนี้
             1. ยื่นได้ ณ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร  ในระหว่างวันที่  30  เมษายน  2557  ถึงวันที่  19                     พฤษภาคม  2557  ระหว่างเวลา 08.30   น. ถึง   16.30   น. (ในวันเวลาราชการ )
 
-2-
 
             2. ยื่นได้ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ                                         (ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด)  ในวันที่   20   พฤษภาคม  2557  ระหว่างเวลา  08.30   น. ถึง   16.30   น.
               กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่    21  พฤษภาคม  2557   ตั้งแต่เวลา      10.00     น.  เป็นต้นไป       ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ    700.-บาท ( -เจ็ดร้อยบาทถ้วน- )
 
             ได้ที่ ส่วนการคลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ระหว่างวันที่  30  เมษายน 2557   ถึงวันที่  19  พฤษภาคม  2557 (ในวันเวลาราชการ)  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  044-249-655 ในวันและเวลาราชการ  หรือสืบค้นข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร WWW.NONGSAI.GO.TH 
                            
                                                       ประกาศ   ณ   วันที่    30    เดือน   เมษายน  พ.ศ.  2557      
                                                       
                                                                          (ลงชื่อ)                                                                                     
                                                                                               ( นายเขียว  กอนสันเทียะ )
                                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


    เอกสารประกอบ

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 เม.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ