องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา

    รายละเอียดข่าว

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
                                                                   เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา
                                                   ตำบลหนองไทร  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
-------------------------------------------------------------------------------
                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  3  ศูนย์    ประจำปีงบประมาณ  2556   ตามรายการ ดังนี้
 

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายการ จำนวน
1 AEC-01 แผ่นป้ายธงอาเซียน 3
2 AEC-03 แผ่นป้ายเมืองหลวงอาเซียน 3
3 AEC-04 แผ่นป้ายประจำชาติอาเซียน 3
4 AEC-07 แผ่นป้ายอาหารประจำชาติอาเซียน 3
5 A-15 ตัวต่อรูปสัตว์ 6
6 A-16 ตัวต่อ 500 ชิ้น 3
7 B-24 จิ๊กซอ ต.เต่า 12
8 B-25 จิ๊กซอ ก.ไก่ 12
9 B-29 จับคู่ตัวเลขนับจำนวน 12
10 B-61 ชุดร้อยหลอดด้าย 12
11 M-04 วีซีดี เตือนใจกายบริหาร ชุด 2 3
12 M-14 วีซีดี ก.ไก่สอนน้อง (2 แผ่น) 3
13 N-06 ตรายาง ชุดหัดคัดอักษรไทย 3
14 N-09 ตรายางชุดตัวเลข ABC 3
15 N-10 ตรายางชุด การบ้านภาษาไทย 3
16 J-39 หนังสือ ชุดกิจกรรมเตรียมความพร้อม(ชุดวิทยาศาสตร์ เล่ม 1,2,3) 104
17 J-40 หนังสือ ชุดกิจกรรมเตรียมความพร้อม(ชุดคณิตศาสตร์ เล่ม 1,2,3) 104
18 J-41 หนังสือ ชุดกิจกรรมเตรียมความพร้อม(ชุดภาษาไทย เล่ม 1,2,3) 104
19 J-42 หนังสือ ชุดกิจกรรมเตรียมความพร้อม(ชุดภาษาอังกฤษ เล่ม 1,2,3) 104
20 J-43 หนังสือ ชุดกิจกรรมเตรียมความพร้อม(ชุดฝึกลีลามือ เล่ม 1,2,3) 104
21 J-48 หนังสือ นิทานนานาชาติ 2 ภาษา 3
22 L-09 ชุดฝึกนับเลข 1-10 9
23 L-43 แผ่นป้ายชุดอาหารหลัก 5 หมู่ 3
24 L-44 แผ่นป้ายชุดพาหะนำโรค 5 ชนิด 3
25 L-83 วัดส่วนสูงยีราฟ 3
26 C-56 โดมิโน ABC 3
27 D-11 ชุดเตารีดคุณหนู 12
28 D-12 โทรศัพท์คณิตศาสตร์ 12
29 D-16 ชุดแม่ครัวรุ่นเยาว์ 12
30 D-28 จับคู่ร่างกายของฉัน (ไทย/อังกฤษ) 6
31 E-07 แว่นขยาย 3 นิ้ว 6
32 E-49 หุ่นจำลองฟันพร้อมแปรง (ชุดใหญ่) 3
33 F-02 ชุดนับเลข 0-10 6
34 F-03 ชุดนับเลข 11-20 6
35 H-03 ฉิ่งทองเหลือง 3
36 H-05 โปงลาง 3
37 J-06 หนังสือหัดเขียนอักษรไทย (หัวกลมตัวเหลี่ยม) 104
38 J-09 หนังสือหัดเขียนภาษาอังกฤษ (ABC) 104
    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 176,800.-
                                                             ราคากลาง 176,800.-บาท                                                              
                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
             1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือทะเบียนบริษัทจำกัด บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 
 
 
     
                                                                  -3-
                กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่   5   กันยายน  2556  ถึง วันที่  19  กันยายน  2556  ระหว่าง  08.30 น. ถึงเวลา   16.30 น.  (ในวันเวลาราชการ) โดย  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ได้กำหนดสถานที่ยื่นซอง ดังต่อไปนี้
             1.ยื่นได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ในระหว่างวันที่ 5  กันยายน 2556 ถึงวันที่  18 กันยายน 2556  ระหว่างเวลา  08.30 น.  ถึง เวลา  16.30  น.  (ในวันเวลาราชการ )
2 .ยื่นได้ ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ                                                  (ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด ชั้น 2 ) ในวันที่   19  กันยายน  2556 ระหว่าง เวลา  08.30 น.  ถึง เวลา  16.30  น.   
กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่   20  กันยายน  2556   ระหว่างเวลา  10.30  น. เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด ชั้น 2)
                ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500.-บาท  ได้ที่  ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร  ระหว่างวันที่    5   กันยายน  2556  ถึงวันที่ 18  กันยายน 2556    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  044-249-655   ในวันและเวลา  หรือสืบค้นข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร  WWW.NONGSAI.GO.TH (ในวันเวลาราชการ)  
 
ประกาศ    ณ    วันที่    5    เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2556
 
 
(ลงชื่อ)
         ( นายจอง  เกลื่อนกลางดอน )
                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
                              


    เอกสารประกอบ

สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ย. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ