องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศสอบราคาโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร จำนวน 3 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการ   ตำบลหนองไทร   อำเภอด่านขุนทด       
 
                                                              จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                    
------------------------------------
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา  จำนวน 3 โครงการ   รายละเอียดดังนี้                                                                                                                                                                                  
1. โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดเล็ก(หอถังเก็บน้ำ) บ้านหนองไทร  หมู่ที่  4
         รายละเอียดดังนี้

1.  งานก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ (ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม.)    จำนวน       1   ชุด

2.  เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ (1.5 แรงม้า)           จำนวน      1    ชุด

3.    ก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็ก                                                             จำนวน      1    ชุด

4.     การวางท่อประปา จำนวน 2,150 เมตร                                          จำนวน      1     งาน
5.     ป้ายชื่อโครงการ                                                                              จำนวน      1     ป้าย
               ( ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรกำหนด) ระยะเวลาดำเนินการ  60  วัน
                                              ราคากลาง  654,000.00 บาท (-หกแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)    
         2.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
   รายละเอียดดังนี้    
               - กว้าง 5.00  เมตร ยาว 17  เมตร  ( ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไทรกำหนด )    ระยะเวลาดำเนินการ  45  วัน    
                                              ราคากลาง    98,000.00 บาท  (-เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน- )
         3. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ผู้สูงอายุ    บ้านไทรงาม     หมู่ที่  9
รายละเอียดดังนี้
           -ขนาด กว้าง  7.00  เมตร ยาว 17  เมตร  พร้อมป้ายโครงการ (ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรกำหนด )  ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน          
                                     ราคากลาง    350.000.00 บาท  (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน- )
           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้     
           1. เป็นนิติบุคคล   หรือบุคคลธรรมดา   ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
           2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น   ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
          3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน   ในวงเงินดังต่อไปนี้
               3.1  โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดเล็ก(หอถังเก็บน้ำ) บ้านหนองไทร  หมู่ที่  4
                       ผลงานไม่น้อยกว่า    327,000.00 บาท 

               3.2  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
                       ผลงานไม่น้อยกว่า    49,000.00 บาท 
               3.3  โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ผู้สูงอายุ  หมู่ที่  9 บ้านไทรงาม  
                       ผลงานไม่น้อยกว่า    175,000.00 บาท 
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง   ในวันที่    5  -  7  สิงหาคม  2556      ระหว่างเวลา    09.30     น.
เป็นต้นไป
     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร      โดยเจ้าหน้าที่จะนำไปดูสถานที่ก่อสร้างและทางองค์การบริหารส่วนตำบล   จะถือว่าได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาดีแล้ว   ขณะทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้
           กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในระหว่างวันที่  24  กรกฎาคม 2556  ถึง วันที่   8  สิงหาคม 2556  ระหว่างเวลา   08.30   น. ถึง   16.30   น. (ในวันเวลาราชการ) โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ได้กำหนดสถานที่ยื่นซองดังต่อไปนี้
             1. ยื่นได้ ณ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร  ในระหว่างวันที่  24 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่  7 สิหาคม  2556  ระหว่างเวลา 08.30   น. ถึง   16.30   น. (ในวันเวลาราชการ)
             2. ยื่นได้ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด)  ในวันที่   8  สิงหาคม  2556  ระหว่างเวลา 08.30   น. ถึง   16.30   น.
               กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่    9   สิงหาคม   2556   ตั้งแต่เวลา      10.00     น.  เป็นต้นไป 
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาดังนี้
    1.  โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดเล็ก(หอถังเก็บน้ำ) บ้านหนองไทร  หมู่ที่  4
 ราคาชุดละ    1,000.-บาท ( -หนึ่งพันบาทถ้วน- )
    2.  โครงการก่อโรงจอดรถยนต์  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
ราคาชุดละ   500.-บาท ( -ห้าร้อยบาทถ้วน- )
    3. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ผู้สูงอายุ หมู่ที่    9 บ้านไทรงาม
ราคาชุดละ  700.-บาท ( -เจ็ดร้อยบาทถ้วน- )
              ที่ ส่วนการคลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ระหว่างวันที่   24    กรกฎาคม 2556    ถึงวันที่  7  สิงหาคม 2556 (ในวันเวลาราชการ)  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  044-249-655 ในวันและเวลาราชการ  หรือสืบค้นข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร WWW.NONGSAI.GO.TH 
                            
                                                       ประกาศ   ณ   วันที่      24     เดือน   กรกฎาคม  พ.ศ.   2556
      
                                                       
                                                                          (ลงชื่อ)                                                                
                                                                                             ( นายจอง  เกลื่อนกลางดอน )
                                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
 


    เอกสารประกอบ

ประกาศสอบราคาโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร จำนวน 3 โครงการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ