องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศสอบราคา

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนคราชสีมา .......................................................................................................................................... ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา จำนวน ๓ โครงการ ตามรายการ ดังนี้ ๑. โครงการก่อสร้างลานกีฬา บ้านหนองไทร หมู่ ๙ ตามแบบของสมาคมสันติบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ สมาคมสันติบาตแห่งประเทศไทย) ราคากลางในการประกาศสอบราคาครั้งนี้ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน-) ๒. โครงการซ่อมแซมถนนคันดิน สายบ้านใหม่ประชาสรรค์ หมู่ที่ ๑๐ – บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๓ ถนนกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อขนาด ศก. ๐.๖๐ × ๑.๐๐ เมตร ๒ จุด ๆ ละ ๙ ท่อน รวม ๑๘ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองไทร) ราคากลางในการประกาศสอบราคาครั้งนี้ ๑๐๘,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน-) ๓. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์วัดโคกสามัคคี) ต่อเติมอาคารขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองไทร) ราคากลางในการประกาศสอบราคาครั้งนี้ ๑๖๑,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) รวม ๓ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๑,๔๖๙,๐๐๐ บาท ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง ดังกล่าว ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และแจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อเอกสารสอบราคาไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ซื้อเอกสารสอบราคาได้ทราบสถานที่ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในเวลาทำงนจะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้ กำหนดขายซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด ชั้น ๒ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงต่อคณะกรรมการรับซอง ตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น (ไม่รับยื่นซองทางไปรษณีย์) กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด ชั้น ๒ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคา ชุดที่ ๑ (โครงการที่ ๑) ในราคาชุดละ ๒,๕๐๐ บาท ชุดที่ ๒ (โครงการที่ ๒) ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ชุดที่ ๓ (โครงการที่ ๓) ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร (ส่วนการคลัง) อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๒๔-๙๖๕๕ ในวันและเวลาราชการ หรือที่ WWW.NONGSAI.GO.TH และ WWW.KORATLOCAL.GO.TH ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ (นายจอง เกลื่อนกลางดอน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

    เอกสารประกอบ

ประกาศสอบราคา
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ย. 2554
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ