องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดผิวเรียบ หมู่ที่ ๖ ถึง ห

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดผิวเรียบ หมู่ที่ ๖ ถึง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ........................................................... ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทงานทาง ตามแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้ - โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางจราจรชนิดผิวเรียบ (CAPE SEAL) หมู่ที่ ๖ ถึง หมู่ ๔ บ้านดอนป่าโอบ ถึง บ้านหนองไทร ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดโครงการประกอบด้วย งานซ่อมแซมถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๗๓ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบไม่น้อยกว่า ๗,๐๓๘ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ ๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขั้นราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ๖. มีผลงานก่อสร้างหรืองานประเภทเดียวกันกับงานจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ของโครงการ (๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท) (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) /กำหนด......... -๒- กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (ในเวลาราชการ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๒๔๙๖๕๕ ต่อ ๔ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อหรือผู้ขอรับแบบและรายการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปดูสถานที่ก่อสร้างเอง โดยถือว่าผู้ซื้อหรือผู้ขอรับแบบรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรไม่ได้ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ (นายจอง เกลื่อนกลางดอน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดผิวเรียบ หมู่ที่ ๖ ถึง ห
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ส.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ