องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักพนักงาน บ้านปูนชั้นเดียว จำนวน ๖ ห้อง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน บ้านปูนชั้นเดียว จำนวน ๖ ห้อง ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนคราชสีมา .......................................................................................................................................... ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา จำนวน ๓ โครงการ ตามรายการ ดังนี้ ๑. โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน บ้านปูนชั้นเดียว จำนวน ๖ ห้อง ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร) ราคากลางในการประกาศสอบราคาครั้งนี้ ๗๒๐,๐๐๐ บาท (-เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ รวมเป็นงบประมาณจำนวน ๗๒๐,๐๐๐ บาท (-เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง ดังกล่าว ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และแจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อเอกสารสอบราคาไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ซื้อเอกสารสอบราคาได้ทราบสถานที่ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในเวลาทำงนจะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้ กำหนดขายซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด ชั้น ๒ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงต่อคณะกรรมการรับซอง ตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น (ไม่รับยื่นซองทางไปรษณีย์) - ๒ - กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด ชั้น ๒ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร (ส่วนการคลัง) อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๒๔-๙๖๕๕ ในวันและเวลาราชการ หรือที่ WWW.NONGSAI.GO.TH ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (นายจอง เกลื่อนกลางดอน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

    เอกสารประกอบ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักพนักงาน บ้านปูนชั้นเดียว จำนวน ๖ ห้อง
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ส.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ