องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการ ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการ   ตำบลหนองไทร   อำเภอด่านขุนทด      จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                    
                       ------------------------------------
           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา  จำนวน  1 โครงการ  รายละเอียด ดังนี้                                                                                                                                                                                 
  1. โครงการงานซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE(โดย วิธี Pavement In-Place Recycling)
แยกทางหลวงหมายเลข    ๒๐๑ - บ้านหนองไทร  ตำบลหนองไทร   อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
         รายละเอียดดังนี้
                  - ขนาดกว้าง  6 เมตร  ระยะทางตลอดสาย  2.375  กม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,800  ตารางเมตร                          พร้อมป้ายโครงการจำนวน   1   ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลงที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรกำหนด)
               ระยะเวลาดำเนินการ  120  วัน
                                              ราคากลาง  1,000,000.00 บาท (-หนึ่งล้านบาทถ้วน-)
           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้     
           1. เป็นนิติบุคคล   หรือบุคคลธรรมดา   ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
           2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น   ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
          3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า    500,000.00 บาท 
            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง   ในวันที่     23   ธันวาคม  2556   ระหว่างเวลา    09.30     น.เป็นต้นไป
     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร   โดยเจ้าหน้าที่จะนำไปดูสถานที่ก่อสร้างและทางองค์การบริหารส่วนตำบล   จะถือว่าได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาดีแล้ว   ขณะทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้
           กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่ 11  ธันวาคม  2556  ถึง วันที่  26  ธันวาคม  2556  ระหว่างเวลา  08.30  น. ถึง   16.30   น. (ในวันเวลาราชการ) โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ได้กำหนดสถานที่ยื่นซองดังต่อไปนี้
             1. ยื่นได้ ณ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร  ในระหว่างวันที่   11  ธันวาคม 2556  ถึงวันที่   25                     ธันวาคม  2556  ระหว่างเวลา 08.30   น. ถึง   16.30   น. (ในวันเวลาราชการ)
             2. ยื่นได้ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด)  ในวันที่   26   ธันวาคม  2556  ระหว่างเวลา 08.30   น. ถึง   16.30   น.
               กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่      27    ธันวาคม   2556   ตั้งแต่เวลา      10.00     น.  เป็นต้นไป 
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ    1,000.-บาท ( -หนึ่งพันบาทถ้วน- )
  
                 ได้ที่ ส่วนการคลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ระหว่างวันที่   11  ธันวาคม 2556    ถึงวันที่   24  ธันวาคม 2556 (ในวันเวลาราชการ)  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  044-249-655 ในวันและเวลาราชการ  หรือสืบค้นข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร WWW.NONGSAI.GO.TH 
                            
                                                       ประกาศ   ณ   วันที่     11    เดือน   ธันวาคม  พ.ศ.   2556      
                                                       
                                                                          (ลงชื่อ)                                                                                     
                                                                                               ( นายเขียว  กอนสันเทียะ )
                                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
 
 
 
(จะลงนามในสัญญาได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพันจากกรมบัญชีกลาง)    


    เอกสารประกอบ

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการ ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ธ.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ