องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคันดิน จำนวน 11 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑๑ โครงการ ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนคราชสีมา .......................................................................................................................................... ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา จำนวน ๑๑ โครงการ ตามรายการ ดังนี้ ๑. โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ ๑ (สายจากทางโค้งโคกสามัคคีถึงลานมัน น.รุ่งเรืองพืชผล) ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๓๓ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร วางท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ จุด ๆ ละ ๙ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองไทร) ราคากลางในการประกาศสอบราคาครั้งนี้ ๒๑๙,๐๐๐ บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ๒. โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหนองกระโดน หมู่ที่ ๒ (สายบ้านหนองกระโดนถึงเขตตำบลบ้านแปรง) ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร และวางท่อ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ จุด ๆ ละ ๙ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองไทร) ราคากลางในการประกาศสอบราคาครั้งนี้ ๑๖๗,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ๓. โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๓ (คุ้มภูธรไทยพัฒนา) ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๓๙ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร และวางท่อ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ จุด ๆ ละ ๙ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองไทร) ราคากลางในการประกาศสอบราคาครั้งนี้ ๑๕๗,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ๔. โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๔ (สายหลังบ้านอบต.สมศักดิ์) ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๖๖ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร และวางท่อ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๙ ท่อน (รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองไทร) ราคากลางในการประกาศสอบราคาครั้งนี้ ๖๕,๐๐๐บาท (-หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) /๕. โครงการ... ๕. โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๕ (สายบ้านหนองสะแก ถึงบ้านโคกสามัคคี) ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๑๓ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร และวางท่อ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ จุด ๆ ละ ๙ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองไทร) ราคากลางในการประกาศสอบราคาครั้งนี้ ๒๑๖,๐๐๐ บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-) ๖, โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านดอนป่าโอบ หมู่ที่ ๖ (สายบ้านดอนป่าโอบถึงบ้านดอนแต้ว) ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๔๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร และวางท่อ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ จุด ๆ ละ ๙ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองไทร) ราคากลางในการประกาศสอบราคาครั้งนี้ ๒๒๐,๐๐๐ บาท (-สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) ๗. โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านดอนแต้ว หมู่ที่ ๗ (สายโค้งทิดรุณ(รูปตัวยู)) ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๔๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร และวางท่อ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ จุด ๆ ละ ๙ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองไทร) ราคากลางในการประกาศสอบราคาครั้งนี้ ๒๐๖,๐๐๐ บาท (-สองแสนหกพัน บาทถ้วน-) ๘. โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหัวนา หมู่ที่ ๘ (สายบ้านหัวนาติดเขตบ้านสระขี้ตุ่น) ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๐๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร และวางท่อ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๙ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองไทร) ราคากลางในการประกาศสอบราคาครั้งนี้ ๑๖๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน-) ๙. โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านไทรงาม หมู่ที่ ๙ (สายหน้าอบต.หนองไทร) ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๔๑ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร และวางท่อ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ จุด ๆ ละ ๑๐ ท่อน (รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองไทร) ราคากลางในการประกาศสอบราคาครั้งนี้ ๙๘,๐๐๐ บาท (-เก้าหมื่นแปดพัน บาทถ้วน-) /๑๐. โครงการ... ๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านใหม่ประชาสรรค์ หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านใหม่ประชาสรรค์ถึงบ้านหนองไทร) ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๗๘ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร และวางท่อ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ จุด ๆ ละ ๙ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองไทร) ราคากลางในการประกาศสอบราคาครั้งนี้ ๑๓๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน-) ๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโคกสามัคคีใหม่ หมู่ที่ ๑๑ (สายจากบึงโบราณถึงคลองพญา) ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๓๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร และวางท่อ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ จุด ๆ ละ ๙ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองไทร) ราคากลางในการประกาศสอบราคาครั้งนี้ ๒๓๓,๐๐๐ บาท (-สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-) รวม ๑๑ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๑,๘๗๓,๐๐๐ บาท ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง ดังกล่าว ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และแจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อเอกสารสอบราคาไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ซื้อเอกสารสอบราคาได้ทราบสถานที่ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในเวลาทำงนจะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้ กำหนดขายซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด ชั้น ๒ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยให้ยื่นซองสอบราคาโดยตรงต่อคณะกรรมการรับซอง ตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น (ไม่รับยื่นซองทางไปรษณีย์) /กำหนดเปิด… กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด ชั้น ๒ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคา ชุดที่ ๑ (โครงการที่ ๑) ในราคาชุดละ ๘๐๐ บาท ชุดที่ ๒ (โครงการที่ ๒) ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ชุดที่ ๓ (โครงการที่ ๓) ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ชุดที่ ๔ (โครงการที่ ๔ , ๙) ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ชุดที่ ๕ (โครงการที่ ๕) ในราคาชุดละ ๘๐๐ บาท ชุดที่ ๖ (โครงการที่ ๖) ในราคาชุดละ ๘๐๐ บาท ชุดที่ ๗ (โครงการที่ ๗) ในราคาชุดละ ๘๐๐ บาท ชุดที่ ๘ (โครงการที่ ๘) ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ชุดที่ ๙ (โครงการที่ ๙) ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ชุดที่ ๑๐ (โครงการที่ ๑๐) ในราคาชุดละ ๘๐๐ บาท ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร (ส่วนการคลัง) อำเภอด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๒๔-๙๖๕๕ ในวันและเวลาราชการ หรือที่ WWW.NONGSAI.GO.TH และ WWW.KORATLOCAL.GO.TH ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (นายจอง เกลื่อนกลางดอน ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร หมายเหตุ : การยื่นซอง มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ชุดที่ ๑ โครงการที่ ๑ แยกยื่น ชุดที่ ๒ โครงการที่ ๒ แยกยื่น ชุดที่ ๓ โครงการที่ ๓ แยกยื่น ชุดที่ ๔ โครงการที่ ๔ ,๙ ยื่นรวมกัน ชุดที่ ๕ โครงการที่ ๕ แยกยื่น ชุดที่ ๖ โครงการที่ ๖ แยกยื่น ชุดที่ ๗ โครงการที่ ๗ แยกยื่น ชุดที่ ๘ โครงการที่ ๘ แยกยื่น ชุดที่ ๙ โครงการที่ ๙ แยกยื่น ชุดที่ ๑๐ โครงการที่ ๑๐ แยกยื่น

    เอกสารประกอบ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคันดิน จำนวน 11 โครงการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ค. 2554
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ