องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง
- โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดชุมชน 1 แห่ง
       
การศาสนา
- วัด/สำนักสงฆ์ 9 แห่ง
- มัสยิด - แห่ง
- ศาลเจ้า - แห่ง
- โบสถ์คริสต์ - แห่ง
 
การสาธารณสุข
โรงพยาบาลของรัฐ - แห่ง
- สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 1 แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 99  
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 114 - แห่ง
- สถานีตำรวจ - แห่ง
- สถานีดับเพลิง - แห่ง
- ป้อมยามตำรวจ - แห่ง

ด้านการบริการสาธารณะ

- ตู้ไปรษณีย์ - แห่ง
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 18 แห่ง
การโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขชั่วคราว - แห่ง
- สถานีโทรคมนาคมอื่น - แห่ง
การไฟฟ้า
         ประชากรในตำบลหนองไทร มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน เว้นแต่หมู่ 4, 6 มีไฟฟ้าใช้ไม่เพียงพอ ซึ่งปัญหาที่สำคัญในการที่ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้านไม่ได้คือ พื้นที่ของหมู่บ้านบางส่วนอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้าน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยได้ขอรับการสนับสนุนโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอด่านขุนทด