องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
         องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด ประมาณ 25 กิโลเมตร


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
เนื้อที่
         องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร มีพื้นที่ประมาณ 65.18 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 27,772 ไร่
 ลักษณะภูมิประเทศ
          สภาพพื้นที่ในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำน้ำอยู่หนึ่งลำคือ ลำมะหลอด มีบึง, หนอง, อ่างเก็บน้ำและฝาย พื้นที่ส่วนมากใช้ประโยชน์ในการทำพืชสวน ทำพืชไร่ มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป มีรูปลักษณะเป็นพื้นที่ราบลอนคลื่น ส่วนใหญ่เป็นที่ราบทางการเกษตร มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 (ถนนสุรนารายณ์) ผ่านจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทางด้านทิศตะวันตกมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (สีคิ้ว-ชัยภูมิ) ผ่านด้านทางทิศเหนือไปทางทิศใต้ ลักษณะที่ตั้งของชุมชนหมู่บ้านต่างๆ ส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณส่วนกลางของตำบล ถนนกรมโยธาธิการจังหวัดนครราชสีมา (สายบ้านหนองไทร) แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (สีคิ้ว-ชัยภูมิ) กม. 56 พื้นที่ตำบลหนองไทรไม่มีป่าไม้ หรือแหล่งน้ำขนาดใหญ่ มีเพียงแหล่งน้ำเล็ก ๆ ได้แก่ ลำมะหลอดและลำลุง