องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
กองช่าง

นายวีรภัทร  ศิลาเลิศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
นายณรงค์ บุกขุนทด
นายช่างโยธา
นายช่างไฟฟ้า
 
 
  นายจักรพงษ์ ฟุ้งสันเทียะ
 
  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า