องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

นายสัญญา  นอกสระ
หัวหน้าสำนักปลัด
จ.อ.วีระยุทธ  ลุนตีบ
นางสาวภัทราวรรณ  แพวขุนทด
นางพัดชาอร  กาฬสินธุ์
นักพัฒนาชุมชน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป
 นายสัญญา  พื้นหัวสระ 
จ่าเอกเด่นศักดิ์ แสงชนะ นายอภิรักษ์ แก้วมะลัง
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานธุรการ
นายโกสินทร์  ประจงจิตร
นางนิธิยา  พกประธาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายจำนงค์ เจ็กสูงเนิน
นายนำพล เกลื่อนกลางดอน
นักการภารโรง
พนักงานขับรถ