องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายเขียว  กอนสันเทียะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
โทร. ๐๘๙-๐๓๘๖๓๐๙

นายเสกสรรณ์  โสวรรณะ
นายสุวิท  ภิรมย์ชม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
โทร. ๐๙๐-๒๓๕๖๒๕๒
โทร. ๐๙๓-๗๘๖๙๒๗๘
นางสาวจุรีพร  กอนสันเทียะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
โทร. ๐๙๓-๓๙๒๖๕๙๖


นายอนุรัตน์  สุทธิประภา นางทิพรดา  สงนอก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
โทร. ๐๘๕-๖๓๗๔๒๗๑
โทร. ๐๘๑-๒๖๕๙๗๑๗