วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 987 ถุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.หนองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากถนนคอนกรีตเทศบาลหนองบัวโคกถึงสามแยกใต้ชลประทาน บ้านหนองกระโดน หมู่ 2
10  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนาลุงขาว บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านหนองตะไก้ บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นบ้านดอนฝาง บ้านดอนป่าโอบ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านดอนป่าโอบ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างเหมากำจัดสิ่งปฎิกูล (ดูดส้วม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (กระบะ 4 ประตู) หมายเลขทะเบียน กบ 6450นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง