วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันและทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกต่อจากหินคลุกหัวนาถึงดอนแต้ว บ้านหัวนา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแต้ว หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสามัคคี หมู่ทีึ่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากถนนคอนกรีตเทศบาลหนองบัวโคกถึงสามแยกใต้ชลประทาน บ้านหนองกระโดน หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์อื่น ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด (ผ้าซับในสีม่วง 1 ม้วน, ผ้าซับในสีขาว 1 ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง