วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอาคารสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด (ผ้าซับในสีเหลือง 2 ม้วน, ผ้าซับในสีขาว 1 ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากถนนคอนกรีตเทศบาลหนองบัวโคกถึงสามแยกใต้ชลประทาน บ้านหนองกระโดน หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ค. 2566
จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง (กระบะ 4 ประตู) หมายเลขทะเบียน กบ 6450นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง