วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มไทยพัฒนาจากถนนลาดยางถึงบ้านนายบุญมี ทานสุวรรณ์ บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผู้ใหญ่แปว บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากสามแยกใต้ชลประทานถึงถนนเส้นโบราณ บ้านหนองกระโดน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M464 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอื่น (กองช่าง) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนา หมู่ที่ ๘ (คูสระน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง