วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศแยกชิ้นส่วน ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 24,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่1 ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองกระโดน ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2561
จ้างวัสดุเครื่องแต่งกายชุด อปพร. จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านไทรงาม ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
จ้างวางท่อระบายน้ำเข้าห้วยลำมะหลอด หมู่ที่ 8 บ้านหัวนา ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองแดงเชื่อมต่อบ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 3 บ้านหนองแดง ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านโคกสามัคคี ประดู่งาม หมูที่ 11 บ้านโคกสามัคคีใหม่ ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านใหม่ประชาสรรค์ - สายบุฝาย หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ประชาสรรค์ ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง