วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2561
ซื้อต้นกล้าพันธ์ไม้ (โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ) มะตูม จำนน 150 ต้น ขืี้เหล็ก 100 ต้น แคบ้าน 100 ต้น เพกา 100 ต้น สะเดาทะวาย 27 ต้น มะขามเทศ 28 ต้น พยุงขนาดสูง 1.5 เมตร 4 ต้น ตะเคียนขนาดสูง 1.5 เมตร 1 ต้น ยางนาขนาดสูง 1.5 เมตร 5 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้าง-ขุดลอกร่องระบายนำ้และวางท่อระบายนำ้ หมู่ท่ี่ 7 และ หมู่ท่ี่ 9 ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 บ้านโคกสามัคคี ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 บ้านดอนป่าโอบ ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองสะแก หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองกระโดน หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ค. 2561
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองสะแก หมู่ 5
16  ก.ค. 2561
ก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองกระโดน หมู่ที่2
10  ก.ค. 2561
ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ไม่น้อยกว่า 21 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,320 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง