วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคุ้มกลางพัฒนาถึงสามแยกบ้านดอนแต้ว บ้านหัวนา หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเรณูถึงสระน้ำค้าง บ้านดอนแต้ว หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากทางโค้งนานายสนิทถึงไร่นายแจ่ม เหงขุนทด บ้านหนองสะแก หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางสมเพียร ถึงบ้านนายป่อง บ้านโคกสามัคคีใหม่ หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายมืดถึงบ้านนางดำ บ้านหนองไทร หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมตะแกรงรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านไทรงาม หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นง 5441 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-64-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง