วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊คสำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง และคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊คสำหรับประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางทิศตะวันตกบ้านหนองกระโดน หมู่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ก.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางทิศตะวันตกบ้านหนองกระโดน หมู่ ๒
14  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกวัดคลองลำมะหลอด (เชื่อมต่อเส้นเดิม) หมู่ ๗ บ้านดอนแต้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียน หมู่ ๑๑ บ้านโคกสามัคคีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง