วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊คสำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง และคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊คสำหรับประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางทิศตะวันตกบ้านหนองกระโดน หมู่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ก.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางทิศตะวันตกบ้านหนองกระโดน หมู่ ๒
14  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกวัดคลองลำมะหลอด (เชื่อมต่อเส้นเดิม) หมู่ ๗ บ้านดอนแต้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียน หมู่ ๑๑ บ้านโคกสามัคคีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงเรียน (เชื่อมต่อเส้นเดิม) หมู่ ๑๑ บ้านโคกสามัคคีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุด เส้นทางบริเวณ หมู่ที่ ๔,๖ และหมู่ที่ ๙ บ้านหนองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจร Cape Seal หมู่ ๖ บ้านดอนป่าโอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  เม.ย. 2562
ซ่อมสร้างผิวจราจร Cape Seal หมู่ ๖ บ้านดอนป่าโอบ