วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านหนองไทร หมู่ ๔ เชื่อมบ้านดอนแต้ว หมู่ ๗ บ้านหนองไทร หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านหนองแดง หมู่ ๓ เชื่อมตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากโค้งหมอแคนถึงลานมัน บ้านโคกสามัคคี หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากชลประทานไปลานกำนันจุก บ้านหนองกระโดน หมุ่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์สำนักปลัด จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อซื้อหมีกปริ้นเตอร์กองช่าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์กองการศึกษา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง