วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นศาลาประชาคมถึงบึงโบราณ บ้านโคกสามััคคีใหม่ หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายสวรรค์ ใจซื่อ บ้านโคกสามัคคี หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิชัยถึงบ้านนางหมึก บ้านใหม่ประชาสรรค์ หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้านหนองสะแก (เชื่อมต่อเส้นเดิม) บ้านหนองสะแก หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไทร หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จากสามแยกทางเข้าระหว่างโรงเรียนบ้านหนองไทรและบ้านไทรงาม บ้านไทรงาม หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองตะไก้เชื่อมต่อบ้านดอนแต้ว บ้านไทรงาม หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านโคกสามัคคีใหม่ - ประดู่งาม บ้านโคกสามัคคีใหม่ หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านไทรงาม หมุ่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก (สายหนองประดู่) บ้านหนองสะแก หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง