วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านลุงมี บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยติดวัด (ต่อจากเส้นเดิม) บ้านหนองกระโดน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกวัดถึงคลองลำมะหลอด (เชื่อมต่อเส้นเดิม) บ้านดอนแต้ว หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางแพรวพรรณเชื่อมถนนคอนกรีตสายห้วยลำมะหลอด บ้านดอนแต้ว หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนประปา บ้านหัวนา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP Pro M102A จำนวน 10 กล่องและหมึกปริ้นเตอร์ Docui Fuji Xerox P115w จำนวน 10 กล่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกถึงบ้านลุงแหม่ม บ้านหนองไทร หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างติดตั้งถังแชมเปญ บ้านดอนแต้ว หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกบ้านดอนแต้วถึงบ้านนางไปล่่ บ้านดอนแต้ว หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง