วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองสะแก-บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองไทร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒,๘๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่ประชาสรรค์-บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไทร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓,๔๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียน ที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองครั้งที่ 2 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่กระจายและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายยนต์ถึงบ้านนายสมจิตร บ้านโคกสามัคคีใหม่ หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหัวนา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านตาชัยถึงแยกบ้านหนองสะแก บ้านดอนป่าโอบ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองลำมะหลอด บ้านไทรงาม หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านหล่า (ต่อจากเส้นเดิม) บ้านหนองกระโดน หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง