วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเหมืองดินระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไทร หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสามัคคีใหม่ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอนป่าโอบ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ระยะที่ ๒ ) งานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและงานปรับปรุงและสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างจัดจ้างโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 21 รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกาารก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาประชาคมถึงถนนลาดยาง บ้านหัวนา หมู่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองไทรงาม ม.๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง