วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2564
ซื้อซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP รุ่น AR-6120 NV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP AR-๖๑๒๐NV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 441-61-0003 ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0042 และ 416-63-0072 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0033 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในเขตตำบลหนองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ, กำแพงปากท่อ และถนน ค.ส.ล. บ้านดอนป่าโอบ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกทางเข้า อบต.หนองไทรถึงโรงเรียนบ้านหนองไทร บ้านไทรงาม หมู่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)