วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างเหมาขับไล่นกพิราบและซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน ที่ชำรุดไม่ให้นกพิราบเข้าทำรังและขนายพันธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการเครื่องจักรกลในการตักวัสดุหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือนพฤศจิกายน 2566 นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 1,034 ถุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือนพฤศจิกายน 2566 นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 6,952 ถุง สำหรับโรงเรียน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากทางโค้งนานายสนิทถึงไร่นายแจ่ม เหงขุนทด บ้านหนองสะแก หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง