วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) จำนวน 3 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0001, 420-48-0002, 420-61-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-55-0017 และหมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสามัคคีเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กองการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองการศึกษา) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด. จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0076 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง