วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2564
ซื้อนม ยู เอช ที พร้อมดื่ม รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 9,912 กล่อง สำหรับโรงเรียน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP รุ่น AR-6120N) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นบ้านนายสมหมาย ถึงบ้าน อบต.สุวรรณ บ้านโคกสามัคคีใหม่ หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (สายนาตาเปลี่ยน) บ้านหนองไทร หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อนม ยู เอช ที พร้อมดื่ม รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 4,050 กล่อง สำหรับโรงเรียน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำถุงยังชีพ (ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ) ตามโครงการเฝ้าระวัง กักกันกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างจัดหาแฟ้มพลาสติกสำหรับใส่เอกสาร ปากกา เอกสารประกอบการฝึกอบรม พร้อมเย็บมุม จำนวน 49 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง