วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุก (รถกระเช้า) หมายเลขทะเบียน 89-8939 นครราชสีมาหมายเลขครุภัณฑ์ 012-64-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนกระจกประตูศูนย์เด็กเล็กวัดโคกสามัคคีเก่า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
วัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ
11  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ, ธงตราสัญลักษณ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อนม พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 5,226 ถุง สำหรับโรงเรียน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0033 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง