วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal จากสามแยกบ้านนายปากดำ ถึงสามแยกอนามัยดอนป่าโอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าซับใน สีขาว 1 ม้วน, ผ้าซับใน สีเหลือง 2 ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP รุ่น MX-M464 (กองคลัง) จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุก (รถกระเช้า) หมายเลขทะเบียน 89-8939 นครราชสีมาหมายเลขครุภัณฑ์ 012-64-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนกระจกประตูศูนย์เด็กเล็กวัดโคกสามัคคีเก่า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง