วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ ขนาด 1.2x2.4 ม. จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองสะแก หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการพ่นกำจัดยุงลาย ในโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี งบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี งบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง