วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำอุดตัน บ้านหัวนา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำด้านข้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Sharp เลขครุภัณฑ์ 417-62-0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่น (สำนักปลัด) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทางบ้านนางปู บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำและกำแพงหปากท่อ ค.ส.ล. บ้านใหม่ประชาสรรค์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบระบาย บ้านโคกสามัคคีใหม่ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง พร้อมอุปกรณ์ดูแลรักษาถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อท่อสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง