วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ ๓๐๓-๐๑ สายบ้านดอนป่าโอบ หมู่ที่ ๖ ถึง สายบ้านหนองไทร หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองไทร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
6  ต.ค. 2564
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านใหม่ประชาสรรค์ถึงบ้านสระสมบูรณ์ บ้านใหม่ประชาสรรค์ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านไทรงาม หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไทร หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นท้ายบ้านไปไร่ บ้านหนองกระโดน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านดอนป่าโอบ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสะแก หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง