วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านใหม่ประชาสรรค์ถึงบ้านสระสมบูรณ์ บ้านใหม่ประชาสรรค์ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านไทรงาม หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไทร หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นท้ายบ้านไปไร่ บ้านหนองกระโดน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านดอนป่าโอบ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสะแก หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหัวนา หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทางไปวัดเทียนถวาย บ้านหนองแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำชำรุด บ้านหนองไทร หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง