วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2564
ซื้อตรายางวงกลม ขนาด 3 เซ็นติเมตร จำนวน 4 อัน ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก (รถกระเช้า) หมายเลขทะเบียน 89-8939 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที พร้อมดื่ม รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 7,656 กล่อง สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตำบลหนองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
อาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที พร้อมดื่ม รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 1,122 กล่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์
26  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ ๓๐๓-๐๑ สายบ้านดอนป่าโอบ หมู่ที่ ๖ ถึง สายบ้านหนองไทร หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองไทร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
6  ต.ค. 2564
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)