วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที พร้อมดื่ม รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 2,800 กล่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) รหัส 420-60-0019 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) รหัส 420-48-0004 และรหัส 420-48-0005 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
ซื้อแฟ้มใส่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ. / ผ.ถ. 1/9) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน มกราคม 2565 จำนวน 60 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างจัดจ้างทำป้ายรณรงค์และป้ายบอกทางช่วงเทศการปีใหม่ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง