วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) รหัส 420-60-0019 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) รหัส 420-48-0004 และรหัส 420-48-0005 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
ซื้อแฟ้มใส่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ. / ผ.ถ. 1/9) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน มกราคม 2565 จำนวน 60 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างจัดจ้างทำป้ายรณรงค์และป้ายบอกทางช่วงเทศการปีใหม่ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาเช่าเต็นท์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ยก 8716 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนน บ้านดอนป่าโอบ หมู่ 6 และซ่อมแซมถนน บ้านหนองแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อตรายางวงกลม ขนาด 3 เซ็นติเมตร จำนวน 4 อัน ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง