วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ซื้ออุปกรณ์กีฬา และถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยางเสพติดในตำบลหนองไทร ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ซื้อชุดนักกีฬาสากล ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยางเสพติดในตำบล หนองไทร ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ยก 8716 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์ร่วมกันลด PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ 2567 ขนาด 1.20x2.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อโต๊ะพับหน้าโต๊ะปิดผิวเมก้า จำนวน 5 ตัว และเก้าอี้พลาสติก จำนวน 100 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อเอกสารและอุปกรณ์เครื่องเขียน จำนวน 40 ชุด ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-ตำบลหนองไทร) ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง