วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2565
จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาธารณะบริเวณซอยบ้านนายนัด ขมสันเทียะ บ้านดอนแต้ว หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาธารณะบริเวณสามแยกบ้านกำนัน บ้านหัวนา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างงานปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนสาธารณะบริเวณซอยบ้านของนางขวัญตา ธิมะดี บ้านดอนป่าโอบ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างงานปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนสาธารณะบริเวณซอยบ้านของนางสุนันท์ ไกนอก บ้านหนองไทร หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างงานปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนสาธารณะบริเวณหน้าบ้านของนางเตียง ชาญชัย บ้านหนองไทร หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างงานปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนสาธารณะบริเวณหน้าบ้านของนางสาวเบญจมาศ จิบสันเทียะ บ้านหนองกระโดน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางหล่ำ ถึงบ้านลุงเส บ้านหนองไทร หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านผู้ใหญ่เลียน ถึงบ้านป้าขัน บ้านหนองไทร หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยที่ 1 (เชื่อมต่อเส้นเดิม) บ้านใหม่ประชาสรรค์ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง