วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2565
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้าย ขนาด 1.2 x 2.4 ม. ตามโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพ่นกำจัดยุงลาย ตามโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท้ายบ้าน บ้านไทรงาม หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางปู บ้านหนองสะแก หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านผู้ใหญ่ผล บ้านไทรงาม หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาประชาคม ถึงถนนสายหลัก บ้านโคกสามัคคี หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง