วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท้ายบ้าน บ้านไทรงาม หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางปู บ้านหนองสะแก หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านผู้ใหญ่ผล บ้านไทรงาม หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาประชาคม ถึงถนนสายหลัก บ้านโคกสามัคคี หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาธารณะบริเวณคุ้มบุบฝ่าว บ้านหนองแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างงานปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนสาธารณะบริเวณหน้าวัดหนองแดง บ้านใหม่ประชาสรรค์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาธารณะบริเวณคันคลองลำมะหลอด บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง