วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน 89 8939 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M464 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้าย ขนาด 1.2 x 2.4 ม. ตามโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพ่นกำจัดยุงลาย ตามโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง