วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและรั้วด้านหน้าอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายอนุกูลถึงสามแยกบ้านดอนแต้ว บ้านดอนแต้ว หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบบึงโบราณ บ้านโคกสามัคคีใหม่ หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบสระหนองกระทิง บ้านดอนป่าโอบ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นหัวนาถึงดอนแต้ว บ้านหัวนา หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง