วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 7,326 ถุง สำหรับโรงเรียน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 902 ถุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 ชุด 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุ และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร (แทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสามัคคีเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างทำป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกระโดน หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง