วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2566
จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในเขตตำบลหนองไทร 8 เส้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดหนองไทรถึงสามแยกบ้านนายหนึ่ง บ้านหนองไทร หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 7 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,590 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสามแยกตะปู่บ้านคุ้มภูธรพัฒนา บ้านหนองแดง หมู่ 3 ตำบลหนองไทร เชื่อมต่อบ้านโกรกพัฒนา หมู่ 8 ตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ กว้าง 6 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ม.ค. 2566
ซื้อชุดนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม ตามโครงการส่งนักกีฬาตำบลหนองไทร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.โคราช คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (กระบะตอนเดียว) หมายเลขทะเบียน บธ 5231 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-54-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง