วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองสะแก หมู่ 5 ถึงโรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนาเชื่อมทางหลวงเส้น 201 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  พ.ค. 2567
จ้างเหมาทำป้าย ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ?เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10? จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
จ้างเหมาทำป้าย ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ?เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10? จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
จ้างเหมากำจัดสิ่งปฎิกูล (ดูดส้วม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองสะแก หมู่ 5 ถึงโรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนาเชื่อมทางหลวงเส้น 201
26  มี.ค. 2567
จ้างเหมาจัดสถานที่ และจัดสนามแข่งกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยางเสพติดในตำบลหนองไทร ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง จำนวน 3 วัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยางเสพติดในตำบลหนองไทร ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการเต็นท์และเก้าอี้ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยางเสพติดในตำบลหนองไทร ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง