วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นบ้านดอนฝาง บ้านดอนป่าโอบ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านดอนป่าโอบ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างเหมากำจัดสิ่งปฎิกูล (ดูดส้วม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (กระบะ 4 ประตู) หมายเลขทะเบียน กบ 6450นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ยก 8716 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 003-59-0001 (เปลี่ยนยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้น 1 VIP จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นหนองสะแกประดู่งามถึงไร่วิลัยรักษ์ บ้านหนองสะแก หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู๋บ้าน บ้านโคกสามัคคีใหม่ หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
จ้างโครงการซ๋อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกระโดน หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง