วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2561
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างจัดทำป้ายโครงการ พร้ัอมแผ่นพับ ดครกงารฝึกอบรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกีบสิ่งปฎิกูลและน้ำเสียฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแดง หมู่ท่ี่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม หมู่ท่ี่ 9 รายละะเอียดตมแบบแปลงที่ อบต.หนองไทรกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายนำ้ หมู่ท่ี 3 และ หมู่ท่ี่10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างจัดทำอาาหรกลางวัน และ อาาหรว่างพร้อมเครื่องดื่ม (โครงการฝึกอบรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งปฎิกูลและน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
วัสดุก่อสร้าง พลั่วปลายแหลม รองเท้าบู๊ท แหวนปากตาย จำนวน 13 รายการ
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์( หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน 5 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง