วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 บ้านโคกสามัคคี ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 บ้านดอนป่าโอบ ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองสะแก หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองกระโดน หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ค. 2561
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองสะแก หมู่ 5
16  ก.ค. 2561
ก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองกระโดน หมู่ที่2
10  ก.ค. 2561
ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ไม่น้อยกว่า 21 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,320 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด ประจำเดือน กรฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
ซื้อซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิง จำนวน 27 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง