วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุประจำศูนย์ อปพร. จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อถังอัดจารบีลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊คสำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง และคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊คสำหรับประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางทิศตะวันตกบ้านหนองกระโดน หมู่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)